Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JUZA PLUS s.r.o., IČ: 27841561 se sídlem Libušina 526/101 (budova Olpran) 779 00 Olomouc(dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

  • Adresa: Libušina 526/101 (budova Olpran) 779 00 Olomouc
  • Email: info@juzaplus.cz
  • Telefon: 775 554 407
 3. Dle čl. 4 odst. 1 GDPR se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („vy“ nebo „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3. Účely zpracování osobních údajů

 1. Splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nejčastěji vyřízení objednávky, a zákonné povinnosti z plnění smlouvy vyplývající
 2. Marketingové činnosti, nejčastěji pak zasílání obchodních sdělení, v souladu se zákonnými důvody
 3. Přiměřené zjišťování spokojenosti s poskytnutým zbožím nebo službami
 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

 1. Jsou-li údaje zpracovávány ze zákonných důvodů, pak budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 2. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, pak jsou zpracovávány nejdéle do té doby, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle pak 10 let od udělení souhlasu, nebo od poslední provedené objednávky (uplatní se možnost, která nastane později).
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  • JUZA PLUS s.r.o., Libušina 526/101 (budova Olpran) 779 00 Olomouc
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo

  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a jejich úložišť v elektronické i listinné podobě a že ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.